ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอด 28 ปี เราให้การบริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าของเราเสมอมา

F&B International ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติและดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงความรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการปฏิบัติงานเหล่านี้ได้ตรงกับวิสัยทัศน์หลักของเรา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหลัก 4 ประการของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในทางธุรกิจ และริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ

ในการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ เราได้คำนึงถึงการรักษาและจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเพื่อพนักงานของเรา ภายใต้สภาพแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันนี้ เราได้สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุน และคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างสังคมในเชิงบวกอีกด้วย

Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

F&B International เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการทางด้านอาหาร และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานต่อชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้พลาสติกทั้งหมดเพื่อเป็นการจัดการขยะในสังคม

แนวคิด “ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานทางด้านอาหารของเราทั้งหมด ซึ่งนโยบายเหล่านี้เราได้นำมาปฏิบัติ และสนับสนุนจนบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

Corporate Social Responsibility

ความคิดริเริ่มเพื่อการกุศล

คุณค่าของบริษัทไม่สามารถวัดได้จากตัวเลขในงบกำไรขาดทุนเสมอไป แต่จะวัดจากคุณค่าที่ทางเราส่งกลับคืนสู่สังคม พวกเรา F&B International มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมคืนคุณค่าสู่ชุมชนในท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ และเรายังริเริ่มโครงการการกุศลต่างๆอีกมากมาย

นอกจากแคมเปญ “Food for Sharing” เรายังคงปฏิบัติตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสละเวลา เงิน และทรัพยากรอื่นๆอีกมากมายให้กับองค์กรการกุศล และองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทย

Corporate Social Responsibility

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นปัจจัยหลักขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐานทางจริยธรรมและการปฏิบัติของเรามีศูนย์กลางกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญ เพื่อให้กระบวนการนั้นประสบผลสำเร็จ และเราได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในทุกๆวัน ทั้งภายในและภายนอกกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกับเรา

นอกเหนือจากความเสมอภาคของผู้ประกอบการ พวกเรายังภูมิใจในการปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในองค์กร และเราเชื่อมั่นในจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานทางธุรกิจ อีกทั้งเรายังน้อมรับวิสัยทัศน์องค์กรธุรกิจภายนอกทั้งหมด ชื่อเสียงของเราคือการเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ที่เราได้รับนั้น ถูกตอบแทนให้กับบุคคลกรที่รับผิดชอบองค์กรของเรา

Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยกำหนดการเติบโตของธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมในสังคม F&B International เราได้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตระยะยาวของธุรกิจ และในขณะเดียวกันได้มีมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการกุศล นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างหุ้นส่วนกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา เพื่อที่จะสนับสนุนแผนการพัฒนาให้เติบโตและยกระดับกลยุทธ์

ความพยายามของเราในการคืนกำไรสู่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในมืออาชีพกับทีม F&B International ของเรา ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปตามนโยบายการจัดซื้อของเราที่ส่งเสริมวัตถุดิบในท้องถิ่นและวัตถุดิบตามฤดูกาล ทางเราเชื่อว่าการปฏิบัติทางเศรษฐกิจของเราเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ